ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
วันที่ เรื่อง
29 ก.ย. 2566 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๐ วันทำการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.ย. 2566 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ก.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๕,๐๖๙ กล่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ย. 2566 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ย. 2566 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.ย. 2566 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๑๔ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

13 ก.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ (คลองตาปิ่น) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นเขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น จุดสิ้นสุดเขตติดต่อตำบลตะลุง ระยะทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

8 ก.ย. 2566 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดไผ่แตร (อบต.โพธิ์ตรุ) จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง